Урочиста віртуальна дистанційна академія

до 50-річчя від дня народження

Шувара Романа Ярославовича завідувача кафедри системного проектування  Львівського національного університету імені І.Я.Франка

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Прийміть найщиріші вітання від  Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО та «Міжнародної академії літератури і журналістики»

З нагоди Вашого ювілею.
Щиросердечно вітаємо Вас із 50-річчям від Дня народження. Це життєвий досвід, це роки щастя і турбот, радощів і прикрощів. Усе зроблене Вами – непідвладне плину часу. Бажаємо Вам міцного здоров’я та людського щастя. Нехай людська вдячність і пошана будуть вірними супутниками на довгі та благії літа.

Важливою для шанованого ювіляра є  наукова, навчально-методична,організаторська і громадська діяльність.Звучали вітання шанованого ювіляра, цікаві спогади з творчого життя та душевні дарунки від вдячних . Діє науковий семінар кафедри системного проектування на тему “Інтернет Речей і суміжні технології як галузь знань”. На вимогу часу та ринків праці на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. Івана Франка відкриваються нові і оновлюються наявні освітні програми у галузі сучасних комп’ютерних технологій. Мета семінару – сприяти цілісному баченню проблематики впровадження новітніх освітніх програм. На семінарі розглядались наступні питання-“Інтернет Речей і суміжні технології як галузь знань”.“Історичний контекст та еволюція галузі від концепту “Людина-Комп’ютер” до концепту “Пристрій-Пристрій”, “Підходи до систематизації галузі знань з урахуванням сучасної практики у технологіях Internet of Things, Data Science, Big Data, Machine Learning, etc. “  “Супровід концептів на прикладі цілісного рішення у практичному застосунку, яке об’єднує зусилля зазначених технологій.“  Запрошуються на семінар викладачі, співробітники, аспіранти і студенти, співробітники ІТ-компаній. В рамках циклу дистанційних зустрічей «Вступ – 2020 online» на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського університету відбулася онлайн-зустріч з абітурієнтами. Зі школярами поспілкувалися декан факультету, Юрій Фургала, Завідувач кафедри системного проектування Роман Шувар презентував учасникам вебінару нову освітню програму дуальної освіти «Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing» (Спеціальність «121 – Інженерія програмного забезпечення»). За словами доповідача, ця програма створена фахівцями ІТ-галузі й орієнтована на ринок праці та сучасні тренди, відтак готує практиків, які потрібні ІТ-індустрії. Упродовж навчання студенти матимуть можливість стажування у провідних львівських IT-компаніях, тестуватимуть власні знання на практиці і тісно працюватимуть із фахівцями компаній над проєктами. Завідувач кафедри системного проектування Роман Шувар презентував освітню програму дуальної освіти «Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing» (Спеціальність «121 – Інженерія програмного забезпечення»). Програма створена фахівцями ІТ-галузі й орієнтована на ринок праці та сучасні тренди, відтак готує практиків, які потрібні ІТ-індустрії. Упродовж навчання студенти матимуть можливість стажування у провідних львівських IT-компаніях, тестуватимуть власні знання на практиці і тісно працюватимуть із фахівцями компаній над проєктами.В 1990-их роках доцент Шувар Роман Ярославович вів фізичну електроніку. Нормально пояснював, розумно, було корисно і приємно.

Наукові  роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка-

1) Апуневич С.Є., Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є., Шувар Р. Використання вільного програмного забезпечення у навчанні і наукових дослідженнях у Львіському національному університеті імені Івана Франка // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2011. – Львів, 2011, с. 135.
2) Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.23
3) Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.24
4) Рудий М.Ф., Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.101
5) Шийка Ю.А., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.114


6) Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.127

1) Apunevych S.Ye., Zlobin H.H., Rykaliuk R.Ye., Shuvar R. Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u navchanni i naukovykh doslidzhenniakh u Lviskomu natsionalnomu universyteti imeni Ivana Franka, Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2011. – Lviv, 2011, P. 135.
2) Batiuk A.Ya., Zlobin H.H. Vykorystannia VPZ dlia testuvannia aparatnoho zabezpechennia PEOM v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.23
3) Boiko Ya., Vankevych D., Zlobin H. Vykorystannia tekhnolohii virtualizatsii v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.24

4) Rudyi M.F., Vykorystannia kros-platformnoho instrumentariiu rozrobky prohramnoho zabezpechennia Qt dlia stvorennia navchalnykh prohram Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.101
5) Shyika Yu.A., Shuvar R.Ya. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.114
6) Stoliarchuk O.V., Shuvar R.Ya., Prodyvus A.M. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.127

Шановні співавтори Шувара Романа Ярославовича

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович Риковський, Петро Антонович Шувар, Роман Ярославович.

Злобін Г. Г. Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін Г., Риковський П. А., Шувар Р. Я. // FOSS Lviv 2013, 18-21 квітня 2013 р. — Львів, 2013 — С. 53-56.

Zlobin H. H., Rykovskyi P. A., Shuvar R. Ya. (2013) Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia na fakulteti elektroniky LNU imeni Ivana Franka. Perezavantazhennia [Using FOSS in Electronics department Ivan Franko LNU. Reloading]. FOSS Lviv 2013 (Ukraine, Lviv, 18-21 April 2013), pp. 53-56.Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2013.Proceedings of the third international scientific and practical conference FOSS Lviv 2013

Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR. Шийка, Юрій Ярославович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення в навчанні і наукових дослідженнях у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Апуневич, Степан Євгенійович; Злобін, Григорій Григорович; Рикалюк, Роман Євстахович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович; Риковський, Петро Антонович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович; Риковський, Петро Антонович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення у Львівському університеті імені Івана Франка. Кухарський, Віталій Михайлович; Злобін, Григорій Григорович; Рикалюк, Роман Євстахович; Шувар, Роман Ярославович.

Організація ІНТЕРНЕТ-доступу до віддалених баз даних. Столярчук, Олег Володимирович; Шувар, Роман Ярославович; Продивус, Андрій Михайлович.

Реалізація високопродуктивної обчислювальної системи на базі ОС LINUX. Шувар, Роман Ярославович; Бойко, Ярослав Васильович.

Реалізація проекту порогової сегментації зображень в IDE CodeBlocks з використанням бібліотек fftw та freeimage .Сулимко, Роксолана Тарасівна; Шувар, Роман Ярославович.

Реалізація розподілених обчислень на основі грід-платформи з відкритим кодом BOINC. Шийка, Юрій Ярославович; Шувар, Роман Ярославович.

Технологія CUDA — реалізація неграфічних обчислень на GPGPU. Парубочий, Віталій Олегович; Шувар, Роман Ярославович.

Інтеграція BigBlueButton у LMS Moodle. Шувар, Роман Ярославович; Продивус, Андрій Михайлович; Габрієль, Ігор Ігорович; Столярчук, Олег Володимирович.

Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 688 с.

Поспілкувався також випускник факультету, головний системний інженер Львівського відділення компанії «Infineon» Володимир Бігдай. Випускник поділився зі школярами секретами успішного працевлаштування, підкресливши, що необхідно не тільки добре навчатися, а й практикуватися, адже досвід організації проєктів надзвичайно важливий у процесі реалізації поставлених цілей. Володимир Бігдай провів порівняльну характеристику освітніх програм, за якими факультет здійснює підготовку студентів, детально проаналізувавши кожну з них.

Майже 25 років ювіляр віддав благородній справі вихованню молодого покоління в дусі самовідданості, любові до прекрасного. Своїми знаннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом він здобув заслужений авторитет серед широкого кола наукової громадськості. Його учні працюють у багатьох куточках нашої країни та далеко за її межами. Вони завжди згадують з теплотою і повагою. Учні й колеги вченого справедливо називають його класиком української науки.Одні вважають це Божим даром ювіляра, інші – батьківським спадком. Найімовірніше – перше і друге перебувають у нерозривному зв’язку. Шувар Роман Ярославович організатор конференцій, автор більше ніж 100 наукових статей, 10 монографій,  наукових брошур.

Ви професіонал своєї справи. Ви завжди сповнені ідей та енергії для втілення їх у життя. Ви чуйний, оптимістичний. Бажаємо вам безмежних можливостей! Бажаєм щастя і достатку, Ясного неба і тепла, В житті Вам згоди й порядку, Щоб доля світлою була. В роботі – успіхів, везіння, У справах – вічного горіння! Від душі любові Вам бажаєм І хай Вам Господь Бог допомагає. Щоб у житті завжди щастило Вам, Щоб йшли вперед Ви, швидко й легко, І кожен крок життєвої дорогий Хай буде всипаний чарівними дарами!

 13. 10.  2020 

Від

Професор МАЛіЖ доктор фізико-математичних наук, спеціаліст з

інформаційних мультимедійних технологій 

Огірко Ігор Васильович

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри інформаційних

мультимедійних технологій

One thought on “Урочиста віртуальна дистанційна академія

 • 10 Жовтня, 2020 о 2:53 pm
  Permalink

  Урочиста академія до 60-річчя від дня народження Шувара Романа Ярославовича завідувача кафедри системного проектування Львівського національного університету імені І.Я.Франка

  Щоб творчі ідеї лилися рікою і втілювалися в реальному житті. Нехай удача супроводжує в будь-яких починаннях. Любові і розуміння на роботі.
  Ми не питаєм, скільки літ, В очах любов, натхнення і надії І ми бажаємо, щоб заповітні мрії Не припиняли радісний політ.
  Нехай Ваші очі світяться щастям, а робота приносить лише радість!Нехай Ваш професіоналізм, який давно став еталоном для нашого колективу. А за душевність, життєлюбність, відкритість і доброту доля винагородить тебе міцним здоров’ям, любов’ю і щастям. Ви надаєте нашому колективу грунтовності, строгості й надійності і завжди можна покластися в самому скрутному питанні. Завдяки тобі, Вам з упевненістю можемо дивитися в майбутнє.
  Бажаємо здоров’я, як криця міцного, Будьте душею завжди молоді. Хай Вашу долю освітлюють зорі, А щастя рікою вливається в дім. Хоч було тривог в житті немало, Та не будемо згадувать сумне, Бо горить в душі іще багаття, Вогонь горить – це головне. На довгий вік, на многії літа, На шану від людей, Стелися, доле, крізь усе життя, Лише добром для доброї людини. Нехай старання Ваші і труди Помножать успіх в нашім колективі, Живіть в добрі і радості завжди, Та будьте все життя щасливі!

  Відповідь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *