70 років життєвого досвіду, турбот, радощів і прикрощів

Урочиста віртуальна дистанційна академія до 70-річчя від дня народження відомого українського вченого, доктора наукпрофесора Львівського університету бізнесу і права Володимира Миколайовича Юзевича

20 вересня 2020

Ігор ОГІРКОПрийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого прекрасного ювілею. Щиросердечно вітаємо Вас із 70-річчям від Дня народження. Це величезний життєвий досвід, це роки щастя і турбот, радощів і прикрощів. Усе зроблене Вами – непідвладне плину часу і зміні поколінь. Бажаємо Вам міцного здоров’я та людського щастя. Нехай родинне тепло, людська вдячність і пошана будуть вірними супутниками на многая та благая літа.

Володимир Юзевич народження 20 серпня 1950 року в сімї  вчителів. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 1972 році.Юзевич Володимир Миколайович, доктор наукпрофесор. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України.

Дисертація присвячена вивченню фізико–механічних процесів у твердих тілах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневих шарів, розмірного фактора, радіаційних точкових дефектів. Розроблено варіант теорії, що описує зміну ефективної поверхневої енергії і її складових для електропровідних та діелектричних тіл, стан яких близький до границь текучості і міцності. Розв’язано проблему визначення зв’язків між термодинамічними параметрами і енергетичними характеристиками поверхневих шарів багатокомпонентних тіл, на які діють потоки частинок, нагрів, механічні навантаження. Встановлено, що об’єднання термодинамічної моделі з критеріальними співвідношеннями для границь міцності і текучості тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обґрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацій для розробки технології відпалу термомопар i лазерних трубок. Розроблено нову термодинамічну теорію поверхневої енергії твердих тіл, яка враховує і електричну, і механічну складові цієї енергії, що характеризує пружну область деформування, а також область поблизу границь текучості та міцності з урахуванням точкових дефектів і розмірних ефектів. Розроблено новий критерій міцності, в основі якого зміни поверхневих натягу та енергії з урахуванням перерозподілів електричних зарядів у поверхневих шарах електропровідних тіл і зв’язаних електричних зарядів у діелектричних. На основі нової теорії і нових критеріїв міцності розроблено методику розрахунку фізичних характеристик матеріалів і параметрів стану для поверхневих шарів електропровідних і діелектричних твердих тіл. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу.

Термодинамiчна модель Володимира Юзевича опису фiзико-механiчних процесiв у поверхневих шарах твердих тiл розроблялась в 1975-1999 роках.Узагальнена термодинамiчна макроскопiчна модель Юзевича В. М. кiлькiсного опису фiзико-механiчних процесiв у поверхневих шарах твердих тiл з врахуванням електричної i механiчної складових поверхневої енергії.Узагальнена термодинамiчна макроскопiчна модель Юзевича В. М. присвячена вивченню фізико–механiчних процесiв у твердих тiлах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневихшарiв, розмiрного фактора, радіаційних точкових дефектiв. Розроблено варiант моделs, що описує змiну ефективної поверхневої енергiї і її складових для електропровiдних та дiелектричних тiл, стан яких близький до границь текучостi i мiцностi. Розв’язано проблему визначення зв’язкiв мiж термодинамiчними параметрами I енергетичними характеристиками поверхневих шарiв багатокомпонентних тiл, на якi дiють потоки частинок, нагрiв, механiчнi навантаження. Встановлено, що об’єднання термодинамічної моделi з критерiальними спiввiдношеннями для границь мiцностi i текучостi тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обгрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацiй для розробки технологiї вiдпалу термомопар i лазерних трубок.Сформульовано аналітичні спiввiдношення нової термодинамiчної моделi поверхневого шару твердого тiла, зокрема узагальненi граничнi умови i узагальненi критерiальнi спiввiдношення, з врахуванням того, що в процесi деформування стан тiл наближається до границь текучостi i мiцностi. Розглянуто електропровiднi i дiелектричнi матерiали. Модель описує електричнi, тепловi, дифузiйнi i механiчнi процеси, вплив розмiрного фактора на характеристики поверхнi i враховує при цьому особливостi електричних взаємодiй у поверхневих шарах, а також поверхневi енергiю та натяг . Розглянуто багатокомпонентне тверде тiло (шар), товщиною значно бiльшою за ефективний розмiр поверхневої областi, в якiй зосереджено поверхневий чи мiжфазний натяг. Шар моделюється однорiдним тривимiрним тiлом i поверхневим (або мiжфазним) прошарком, який замінюється двовимiрною фiзичною поверхнею iз заданими поверхневими натягом та енергiєю. В задачах розрахунку термодинамiчних параметрів користується лiнiйними граничними умовами на поверхнях шару. Вважається, що матерiал зразкiв є iзотропним i однорiдним у початковому рівноважному стані. Нехтується iнерцiйним членом у рiвняннi руху. Розглядаючи контактуючi тiла типу “плiвка – пiдкладка”, припускається, що немає пустот на границi мiж шаром (плiвкою) i пiдкладкою. Вважається, що кожне тiло – однофазний твердий розчин (сумiш), складовими частинами якого є iони кристалiчної гратки, електрони провiдностi, а також точковi дефекти (вакансiї, мiжвузловi I замiщенi атоми). Контактуючi тiла можуть знаходитись в умовах дії механiчного навантаження, нагрiву, дифузiйного насичення домiшкою, iнтенсивного радiацiйного випромiнювання.Як показали подальші дослідження, з допомогою співвідношень нової моделі можна розвинути теорію поверхневої енергiї, а також дослідити закономiрностi розмiрного ефекту мiцностi для зразкiв канонiчної форми (цилiндричний i призматичний стержень, шар,сферичнi та цилiндричнi посудини з внутрiшнiми порожнинами i т. д.), стани яких при зовнішніх навантаженнях близькi до границь текучостi та мiцностi.

Член спеціалізованої вченої ради К 35.874.02 при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за спеціальністю 05.13.22 — управління проектами та програмами. Під керівництвом В. М. Юзевича захищено 4 кандидатські дисертації, він був науковим консультантом докторської дисертації.

Важливою для Володимира Миколайовича є  науково-педагогічна, навчально-методична,організаторська і громадська діяльність.

Звучали вітання шанованого ювіляра, цікаві спогади з творчого життя та душевні дарунки від вдячних .На урочистій академії ювіляр представив неперевершену доповідь.

Майже пів століття ювіляр віддав благородній справі підготовки кадрів, вихованню молодого покоління в дусі самовідданості, любові до прекрасного. Своїми знаннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом він здобув заслужений авторитет серед широкого кола наукової громадськості. Його учні працюють у багатьох куточках нашої країни та далеко за її межами. Вони завжди згадують з теплотою і повагою. Учні й колеги вченого справедливо називають його живим класиком української науки.

Вітання прозвучали від послідовників ювіляра.Чимало вдячних учнів і послідовників ювіляра надіслали вітальні листи: із університетів.

Особливо зворушливим для ювіляра було отримати вітання від дочки та дружини.

Звучали вітання шанованого ювіляра, цікаві спогади з творчого життя та душевні дарунки від вдячних учнів різних років.

Мало кому з людей вдається, здолавши тривалий і непростий шлях, досягти такої високої життєвої вершини та у 70 років бути сповненим енергії, трепетної любові й відданості своїй справі, бажанням іти далі, навчати інших і вчитися самому, а найголовніше – плекати добро в собі й навколо себе. Усе це повною мірою притаманно ювіляру.

Цікавою була доповідь «Про науковий доробок ювіляра».

Одні вважають це Божим даром, інші – батьківським спадком. Найімовірніше – перше і друге перебувають у нерозривному зв’язку.

На завершення слово взяв сам ювіляр і звернувся до академічної спільноти з безмежною вдячністю за пам’ять, вітання та пошанівок. Також наголосив, що гордий все життя працювати в у Львівському університеті бізнеса і права, який стали для нього другою домівкою.

Завершуючи незавершене – дуже стислий огляд яскравого, динамічного й повнокровного наукового життя і праці ювіляра, яке добігло уже до ювілейного 70-річчя, – наголосимо, що він зумів глибоко дослідити різні аспекти та опублікувати результати досліджень у понад 100 наукових статтях, 2 монографіях, п’яти підручниках і посібниках. Він для нас духовний та інтелектуальний приклад справжньої національної еліти, приклад людяності, толерантності і чуйності.

У нього ще немало науково-організаційних і життєвих планів, тож здоров’я ювіляру та творчих успіхів. З роси йому і води!

Інтернет- привітання в мережах

Нам пощастило з колегою – робочий день проходить так швидко, що, часом, додому ідеш, мало не з жалем. Колега — це не порожнє слово.Хай джерело людської вдячності за Вашу турботу ніколи не вичерпується, серце наповняється світлом, а здоров’я й сили дарує Всевишній.

Науковці НАН України

Хай доля завжди буде щедрою до Вас та збереже міцне здоров’я, дарує безмежне людське щастя, невичерпну енергію, життєве довголіття. Ваше життя – яскравий приклад того, як треба шанувати людей і працю. Вам є чим пишатися. Ви не змарнували життя і на всіх життєвих дорогах прагнули бути професіоналом, чуйним і турботливим до людей та вміти завжди допомагати.

У Вас так завжди багато справ, Що ми бажаєм у вітанні, Щоб зірку з неба собі дістав, І щоб вона здійснила всі бажання. Бажання ті, що в голові, Бажання ті, що собі наміряв. Бажання є, доки ми живі, і поки серце в нас не постаріє. А Ви завжди був ласий до життя, Тож ми бажаєм смачно жити,

Викладачі та науковці Львівського державного університету бізнеса і права

Побажання наші щирі, хоч і не нові: великого людського щастя, величезної любові, бадьорості, завзяття і міцного здоров’я. Бажаємо, щоб все це було постійно. Успіхів вам у роботі і задоволення від неї такого ж, як і ми отримуємо від спілкування з вами. Побажати позитиву! Ви — опора колективу. У роботі й відпочинку Всім приємно поруч з Вами. Допоможете, як треба, Ви й порадою й ділами. Вам бажаю вірних друзів, Успіхів міцних в усьому, Затишку й тепла в родині, Радості в роботі й вдома! Хай ніколи в очах чиста й світла радість не згасає, щоб не було горя навіть в снах! Хай Господь здоров”я посилає. Мати Божа хай благословить, хай Спаситель буде все з тобою. Хай в житті твоїм він кожну мить обдарує ласкою святою… Береже від болю і біди, посилає щастя й долю світлу, щоб життя прекрасне назавжди ніжною трояндою розквітло… Хай цвіте, не в’яне із роками доля, Хай вам100 років зозуля накує. Від землі вам – сили, від води – здоров’я, І добро від сонця хай Господь дає. Хай весною з яблуневим цвітом, Полум’ям з червоних квітів – літом, Восени з багряним листопадом, А зимою з тихим снігопадом В руки ваше щастя прилетить. Керівник Ви — просто клас, Приклад ми беремо з Вас, Ви розумний та терплячий, Ось таким і залишайтесь, Дуже Вас шануєм,

Науковці та викладачі Української академії друкарства

Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай горить в серці палке кохання і життя, як веселка, розцвічується яскравими кольорами! Хай будуть шалені успіхи на роботі, великі досягнення у спорті, а поряд ― кохана людина і вірні друзі!

Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі – підтримка, вдома – увага та взаєморозуміння, у серці – світло від людської вдячності. Бажаємо міцного здоров’я, нових досягнень та успіхів. Нехай завжди, аж до сторіччя, Вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у Вашому домі панують любов, злагода та добробут на многая і благая літ. Ви розрадите в скорботі, Не забудете в біді, Порадієте на святі, Не останній – за столом, І на дружбу Ви багаті, До людей Ви – лиш з добром, Працьовиті, гарні, мужні Будьте Ви і повні сил! До поки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми Вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить Вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають!

Науковці та викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка

Ви професіонал своєї справи. Ви завжди сповнені ідей та енергії для втілення їх у життя. Ви чуйний, оптимістичний, і з нашого боку давно домоглися поваги і визнання. Бажаємо вам безмежних можливостей! Бажаєм щастя і достатку, Ясного неба і тепла, В житті Вам згоди й порядку, Щоб доля світлою була. В роботі – успіхів, везіння, У справах – вічного горіння! Від душі любові вам бажаєм І хай Вам Господь Бог допомагає. Бажаю вам, колего, Щоб у житті завжди щастило вам, Щоб йшли вперед ви, швидко й легко І щоб гарнішали на заздрість ворогам.. Я знаю точно, що ви гідні перемоги, І зріст кар’єрний вже не за горами, І кожен крок життєвої дорогий Хай буде всипаний чарівними дарами!

Студенти Львівського державного університету бізнеса і права

Знайте, що наша повага до Вас безмежна. Ви повністю віддаєтеся праці, при цьому зберігаючи позитивний настрій, товариськість і ласкаву усмішку, а праця Ваша надихає весь колектив.Ваші роки – то Ваш скарб, Їм ціни немає, Кожен рік багато варт, Всі про це ми знаєм. Вашу мудрість знаєм ми, Цінимо Ваш досвід, Шана в Вас поміж людьми І поваги досить. Тож прийміть уклін від нас, Щирі слова шани, Всякий день й усякий час Пишаємось ми Вами.

Науковці Львівського державного університету бізнеса і права

Більшу частину свого життя ми проводимо, зі сторонніми, які з часом стають такими рідними і близькими людьми. Ми практично завжди знаємо про те, що відбувається в їх житті. Всі усвідомлюємо ми: Не всі у нас в такій пошані. Ну що ж, колего наш, прийми Найкращі наші побажання! Нагода, привід — саме ті, Підняти повную чарчину. Нехай щастить тобі в житті! Все буде хай найкращим чином! В сімейнім колі і отут, Де від проблем немає спасу, Щоб ти не знав, де п’ятий кут, Водилось щоб в сімейній касі! Подовше щоб тобі моглось! Вперед щоб йшов не по узбіччю! Ну, і щоб сонячно жилось До ювілейного сторіччя! Хай пливе щасливо твій життєвий човен, І минає легко береги круті, І любові буде хай завжди він повен, То найголовніше у людськім житті. Нехай в душі завжди горять Іскринки радості й бажання, Нехай не знає серце зрад, А тільки радість і кохання!

Науковці Наукове товариство імені Шевченка

Нехай робота приносить Вам стільки ж користі, скільки Ви їй, і буде в радість. Ну і в особистому житті нехай у Вас все буде відмінно. Щастя Вам і любові! Бажаю в житті радості, в справах – мудрості, в дружбі – вірності, а в серці – кохання! Хочемо побажати Щастя, радості у хаті, Міх здоров’я, кошик грошей, Щастя від людей хороших. Від дітей, онуків – втіху, Добру вдачу, жменьку сміху. До життя наснагу мати, З добрим настроєм вставати, На роботу поспішати, Для держави послужити, Щоб всім краще в світі жити!

Викладачі та студенти Львівського державного університету бізнеса і права

Щоб творчі ідеї лилися рікою і втілювалися в реальному житті. Нехай удача супроводжує в будь-яких починаннях. Любові і розуміння як на роботі, так і у сімейному вогнищі.

Ми не питаєм, скільки літ, Бо ти цвітеш, неначе маків цвіт, В очах любов, натхнення і надії І ми бажаємо, щоб заповітні мрії Не припиняли радісний політ.

Нехай Ваші очі світяться щастям, нехай вдома Вас чекає любляча сім’я, а робота приносить лише радість!Нехай твій професіоналізм, який давно став еталоном для нашого колективу. А за душевність, життєлюбність, відкритість і доброту доля винагородить тебе міцним здоров’ям, любов’ю і щастям. Ти надаєш нашому колективу грунтовності, строгості й надійності і на тебе завжди можна покластися в самому скрутному питанні. Завдяки тобі, ми з упевненістю можемо дивитися в майбутнє.

Бажаємо здоров’я, як криця міцного, Будьте душею завжди молоді. Хай Вашу долю освітлюють зорі, А щастя рікою вливається в дім. Хоч було тривог в житті немало, Та не будемо згадувать сумне, Бо горить в душі іще багаття, Вогонь горить – це головне. На довгий вік, на многії літа, На шану від людей, тепло родинне, Стелися, доле, крізь усе життя, Лише добром для доброї людини. Нехай старання Ваші і труди Помножать успіх в нашім колективі, Живіть в добрі і радості завжди, Та будьте все життя щасливі!

Науковці Львівського державного університету бізнеса і права

Ми проводимо на роботі частину свого життя і від того, з ким пліч-о-пліч доводитися працювати, досить помітно залежать і душевний комфорт, і творчий настрій.У праці роки пролетіли, Неначе ластівки в блакить, Хай серце твоє молодіє, Душа хай піснею бринить. Бажаєм жити довгі роки, Не знати горя й біди, Бажаєм щастя і здоров’я Сьогодні, завтра і завжди.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів у роботі, радості, удачі, щастя, любові. Нехай життя б’є ключем, хай люди шанують, а будинок буде наповнений теплом і затишком.Ми висловлюємо тобі свою подяку за твій бойовий робочий настрій і вміння співпрацювати у команді. З тобою завжди легко і приємно спілкуватися на професійні теми, ти вмієш підбадьорити і допомогти слушною порадою. Лиш найкращого бажаєм, Радості багато! Щоб збувались сподівання, Доля була світла, Щоб в житті було кохання Й люди лиш привітні!

Науковці Інституту Східної Європи

Тобі козацького гарту, сил духовних і фізичних, любові і добробуту в родинному колі. Хай дорога життя квітчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров’ям та радісним настроєм!

Допоки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають! Хай Вам щастить! Як вишиванка все життя твоє, То чорні кольори, а то червоні, І білі – сивина на твоїх скронях, Й цвіт сонця, що наснаги надає. А синє – то волошки у житах, Високе небо, що над головою, І море, що повік шумить прибоєм, І, люди кажуть, синій щастя птах. Тож хай не буде чорних кольорів, Ні у житті, а ні на вишиванці, Хай жовте сонце сходить в небі вранці, І червоніє колір вечорів. І замість сірого буя в житті твоїм Зелене лиш, бузкове і блакитне, Нехай рожевим все життя розквітне, І колір радості наповнює твій дім. Велика шана і подяка За ваш сумлінний чесний труд, І вам вклоняється усякий, З усіх людей, присутніх тут, Із року в рік ми відчували Опіку вашу в скрутний час, І достеменно усі знали: Можна покластися на вас. Тож побажаєм вам сто років Щасливо і безтурботно жить Добробут мати, радість, спокій, І хай вас Бог благословить! Ти не ідеш по світу навмання, Ти чітко робиш те, чого бажаєш Ти вгору дуже високо злітаєш, То хай Господь тебе охороняє. Іди вперед, хай буде шлях прямий, Нехай бо з-за кута не гряне постріл. Твердий твій погляд, розум в тебе гострий, Ти можеш з долею вступати у двобій. Та бажаєм зовсім не цього, А Щоб удача пестила й любила, Щоб молоді твої і сильні крила Тебе б несли до щастя до твого. Щоби без зайвих і нудних зусиль Здійснив би ти свої крилаті мрії. Хай тільки теплий вітер в очі віє Й Перед тобою зніме доля бриль. Люби життя таким, як воно є, Тоді і щастя ти знайдеш своє. Щоб цифри сходились завжди Щоб керівництво цінувало Здоров’я, щоб з роси й води Усе вдавалось і нічого не бракувало!Ми на роботі стільки часу проводимо, Здружилися, стали як рідня. Дозвольте вас привітати з днем народження, Бажаємо щастя і в очах вогню. Бажаємо, щоб було цікаво Вам жити, працювати, відпочивати. А ентузіазму, якщо чесно, вам Ніколи не потрібно позичати. Бажаємо, щоб начальство вас цінувало, Минулому немає вороття, Майбутнє десь у мріях ще жевріє, Хто вмить оту п’є радість від життя Обов’язково й тілом молодіє. Для Вас настала щедрих жнив пора, Комори радості бажаю Вам зібрати, Хай крутиться від щастя голова, Як в нас усіх в щасливий день зарплати. До поки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми Вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить Вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають! Дозвольте привітати з ними Від всього серця Вам: Хай ллється радість із очей І буйно квітне все навколо. Нехай Вас Бог благословля І від людей Вам буде шана, А щедра матінка-земля Дає наснагу Вам щорана. Всіх благ бажаю залюбки Знавцю комп’ютерної справи. Аби Ваш сервер привітань Був популярним в Інтернеті; Ще зичу сповнення бажань І в творчості вагомих злетів. А в особистому житті Достатку зичу та любові І будьте в дні ці непрості Завжди веселі та здорові. Живіть щасливо сотню літ На втіху всій своїй родині; Хай Бог Вас береже від бід У нашій славній Україні. А щоб здійснилися сповна Мої всі щирі побажання, То повну чарку і до дна За Вас я вип’ю без вагання!

Науковці Університету “Львівський Ставропігіон”

Прикмета ще існує у людей, Що коли зірка упаде із неба, То всім бажання загадати треба. І от на твій славетний ювілей Принесли ми зірок не менше сотні, Вони печуть нам руки. Їм кортить Щоб ти, не зупинившись ні на мить, Всі сто бажань їм загадав сьогодні. Ми разом зичимо тобі усі: Нехай здійсняться мрії і бажання, Твої надії, думи й сподівання І все, що можуть там – на небесі Те, що зірки виконувати можуть: Любов, здоров’я, успіхи в труді, Добробут і щастя множуть, Щоб вам завжди і у всьому везло! Нехай Вас Бог благословля І від людей Вам буде шана, А щедра матінка-земля Дає наснагу Вам щорана. Хай світять ясно Вам зірки Всіх благ бажаю залюбки Знавцю комп’ютерної справи. Аби Ваш сервер привітань Був популярним в Інтернеті; Ще зичу сповнення бажань І в творчості вагомих злетів. А в особистому житті Достатку зичу та любові І будьте в дні ці непрості Завжди веселі та здорові. Живіть щасливо сотню літ На втіху всій своїй родині; Хай Бог Вас береже від бід У нашій славній Україні.

Товариство наукових викладів імені Петра Могили

Prof. Jest Pan Osobą, która w swojej karierze zawodowej dostąpiła tak wielu godności i zaszczytów, że nie sposób ich wszystkich nawet wymienić. Pańska droga życiowa i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach budzą mój podziw i wielki szacunek. Chcę też wyrazić szacunek i uznanie dla Pańskich dokonań w pracy . Proszę przyjąć życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu i pełni sił twórczych. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam, Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, Niech żyje nam!

Uniwersytet PL

20 вересня 2020,Львів,

Львівського університету бізнеса і права

Ігор Огірко

One thought on “70 років життєвого досвіду, турбот, радощів і прикрощів

 • 23 Вересня, 2020 о 2:17 pm
  Permalink

  https://uk.wikipedia.org/wiki/Юзевич_Володимир_Миколайович

  Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України.

  Тема докторської дисертаційної роботи: «Енергетичні характеристики поверхневих шарів та фізико-механічні властивості твердих тіл» за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла.
  Дисертація присвячена вивченню фізико–механічних процесів у твердих тілах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневих шарів, розмірного фактора, радіаційних точкових дефектів. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацій для розробки технології відпалу термомопар i лазерних трубок.
  П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич.Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів. — Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во «СПОДОМ». — 2005. — 292 с. з іл. (18,25 ум. друк. арк.).

  Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Портативний мікропроцесорний монітор // Наукові праці конф. «Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи» (Друкотехн-96) — Львів,1996. — С. 151—152.

  Погребенник В. Д., Юзевич В. М. Моделювання процесів калібрування в автоматизованих екологічних вимірювальних системах // Управление в системах мониторинга окружающей среды: Сборник трудов секции 14 3-ей Укр. конф. по автом. управлению «Автоматика-96». — Севастополь, 1996. — С. 83-84.

  Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Розробка принципів побудови та структури портативного мікропроцесорного гідромонітора // Тез. докл. сем. «Применение экспрессных методов при выполнении экологических исследований». — К.,1996. — С. 11-13.

  Погребенник В., Юзевич В., Михалина І. Вплив основних термодинамічних параметрів на результат вимірювання солоності // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: Праці: Третя Всеукраїнська між. конф. — К., 1996. — С. 280—282.

  Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. І., Луговий П. В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.
  А.с. № 1730794 СССР. Устройство для натяжения декеля на офсетном цилиндре печатной машины / В. Н. Юзевич, Я. И. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. Е. Босак, И. Н. Кравчук. — № 4221233; Заявлено 02.04.1987; Зарегистрировано в Гос. реестр. изобретений СССР 3.01. 1992 г.
  Сопрунюк П., Юзевич В., Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. — 2000. — Т.2, Спеціальний випуск № 1. — C. 726—730.
  Юзевич В. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2011. — Вип. № 13. — C. 173—181.

Залишити відповідь